Fotosudety.plZapraszamy do konkursu fotograficznego!
Prześlij do dnia 17.03.2019r max. 5 zdjęć, które zostały wykonane podczas VII Biegu Icemana 2019r. i przedstawiają to wydarzenie lub do niego nawiązują i wygraj voucher o wartości 50zł ufundowany przez serwis internetowy fotosudety.pl, do wykorzystania na zakupy zdjęć, obrazów na płótnie, fototapet itp. w serwisie fotografia-wielkoformatowa.pl.
Do wygrania 5 voucherów!
Zdjęcia należy przesyłać za pomocą serwisu Facebook poprzez opcję „wyślij wiadomość” dostępną na profilu „Przesieckiego Biegu Icemana”.
Z przesłanych zdjęć dnia 18.03.2019r. zostanie utworzona galeria na profilu „Przesieckiego biegu Icemana” pn. „Bieg Icemana 2019 – konkurs foto”.
Do dnia 24.03.2019r. (włącznie) będzie można głosować na zdjęcia poprzez „lajkowanie”.

Regulamin konkursu:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs fotograficzny na Facebook’u, pn. „Bieg Icemana 2019” (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn,
 3. Partnerem Konkursu oraz sponsorem nagrody jest portal internetowy fotosudety.pl
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu “Przesieckiego Biegu Icemana” w społecznościowym portalu Facebook (adres: ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce), pod adresem URL: www.facebook.com/BiegIcemana/.
 6. Konkurs opiera się na wyłonieniu 5 zwycięzców spośród osób, które nadeślą zdjęcia spełniająca określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
 7. 7. Celem konkursu jest popularyzacja wydarzenia sportowego „Bieg Icemana”, terenów Gminy i popularyzacji aktywnego spędzania czasu.
 8. 8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
 9. 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
 10. 10. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

 § 2
Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

§ 3
Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęcia lub zdjęć (maksymalnie 5),format pliku JPG, które zostały wykonane podczas VII Biegu Icemana 2019r. i przedstawiają to wydarzenie lub do niego nawiązują.
 2. Zdjęcia należy przesyłać za pomocą serwisu Facebook poprzez opcję „wyślij wiadomość” dostępną na profilu „Przesieckiego Biegu Icemana”.
 3. Termin nadsyłania zdjęć upływa 17.03.2019r.
 4. W Konkursie będą podlegały ocenie wyłącznie zdjęcia wykonane przez osoby zgłaszające swój udział samodzielnie i według własnego, autorskiego pomysłu nie naruszającego przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.
 5. Z przesłanych zdjęć dnia 18.03.2019r. zostanie utworzona galeria na profilu „Przesieckiego biegu Icemana” pn. „Bieg Icemana 2019 – konkurs foto”. Zdjęcia w galerii zostaną opublikowane bez podania autora.
 6. Do dnia 24.03.2019r. (włącznie) będzie można głosować na zdjęcia poprzez „lajkowanie”. Pod uwagę brane będą wszystkie rodzaje reakcji tj. „Lubię to”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi” i „Wrrr”. Komentarze i udostępnienia nie będą brane pod uwagę.
 7. Wygrywają zdjęcia z największą ilością reakcji.
 8. Gdy wśród nagrodzonych zdjęć jest więcej niż jedno zdjęcie tego samego autora, nagroda przysługuje tylko za zdjęcie z największa ilością reakcji, a pula nagród przechodzi na następne zdjęcia innych autorów.
 9. Nagrodami w Konkursie są vouchery o wartości 50zł ufundowane przez serwis internetowy fotosudety.pl, do wykorzystania na zakupy zdjęć, obrazów na płótnie, fototapet itp. w serwisie fotografia-wielkoformatowa.pl
 10. Nagrody (vouchery) zostaną wysłane pocztą tradycyjną.
 11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  1. jest osobą pełnoletnią,
  2. przekazane zdjęcia są rezultatem własnej, oryginalnej twórczości,
  3. przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie,
  4. prawa autorskie do zdjęć nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich,
  5. zdjęcia nie naruszają praw osobistych i wizerunkowych osób trzecich,
  6. zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (istniejących i przyszłych) w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystania zdjęć przesłanych na potrzeby uczestnictwa w konkursie.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Programu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Osoba, biorąca udział w Programie oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
  2. wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących fotografii tj. tytuł fotografii imię i nazwisko autora.
 4. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Podgórzynie z siedzibą w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 14.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu, zmiany i odwołania zgody na przetwarzania swoich danych osobowych
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych i realizacji wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.